29 lutego 2024
Prowadzenie firmy 29 lipca 2021

Jak zlikwidować spółkę?

W życiu przedsiębiorcy zdarzają się sytuacje, w których likwidacja spółki jest najlepszym rozwiązaniem. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy w życie wejdą regulację znacznie utrudniające funkcjonowanie naszej branży lub gdy zamierzamy się przebranżowić, aby lepiej dostosować się do aktualnych trendów na rynku. W zależności od rodzaju spółki procedura ta wygląda nieco inaczej. W tym artykule spróbujemy opisać jak krok po kroku zlikwidować spółkę.

Jak wygląda procedura likwidacji spółki wpisanej do KRS?

Od momentu podjęcia uchwały o rozwiązanie spółki, używa ona nazwy "w likwidacji". Jeżeli spółka zarejestrowana została w trybie S24, to uchwała może być podjęta w trybie elektronicznym. Następnym krokiem jest powołanie likwidatorów - mogą to być wspólnicy, członkowie zarządu lub wybrane osoby, które nie są związane ze spółką. Mają oni 15 dni na sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji. Bilans musi zostać podpisany przez wszystkich powołanych likwidatorów.

W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o likwidacji firma musi złożyć wniosek do KRS o wyrejestrowanie spółki. Równocześnie ze złożonym wnioskiem do KRS trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wszystkich wierzycieli oraz poinformowanie ich o rozpoczęciu likwidacji spółki. Na likwidatorach ciąży obowiązek zakończenia prowadzenia działalności firmy. Wówczas podejmowane jest sprawozdanie likwidacyjne, a następnie wspólnicy zatwierdzają sprawozdanie likwidacyjne i podejmują uchwałę o zamknięciu likwidacji. Na koniec składany jest ostatni wniosek do KRS wraz z kompletem dokumentów. Dopiero to umożliwia wykreślenie spółki z rejestru.

Jak wyrejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Postępowanie likwidacyjne i wykreślenie spółki z o.o. z KRS zgłasza zgromadzenie wspólników nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji spółki. Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że uchwała zgromadzenia wspólników lub umowa spółki stanowi inaczej. W pierwszej kolejności musi zgłosić fakt otwarcia likwidacji, a także imiona, nazwiska, adresy i sposób reprezentowania spółki ustanowionych likwidatorów. Przedłożona musi zostać także zgoda likwidatorów na pełnienie tej funkcji, jeśli to nie oni są składającymi wniosek. Do dokumentacji należy dołączyć także uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji oraz wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt złożenia wniosku do KRS wynosi 300 złotych. Musimy też pamiętać o uiszczeniu 100 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po zakończeniu likwidacji sąd wydaje postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru. Spółka przestaje istnieć z chwilą wykreślenia jej z KRS.

Likwidacja innych spółek

W przypadku innych rodzajów spółek procedura ta wygląda nieco inaczej. Spółki jawne, partnerskie i komandytowe mogą podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania likwidacyjnego. Opłaty związane z wnioskiem do KRS czy ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym są jednak takie same. Jeśli chcemy mieć pewność, że likwidacja zostanie przeprowadzona prawidłowo, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej spełniającej się w zakresie Kodeksu Spółek Handlowych. Pozwoli nam to zaoszczędzić sporo nerwów w związku z całym procesem likwidacyjnym.