26 maja 2024
Finanse 24 czerwca 2021

Jak ująć w księgach zaliczkę w obcej walucie?

Wiele osób zastanawia się jak sprawnie i prawidłowo rozliczyć zaliczkę na poczet dostawy jakiś towarów. Zasadniczo otrzymanie części zapłaty za usługę przed jej wykonaniem będzie powodować obowiązek wystawienia faktury i obowiązek podatkowy.

Takie postępowanie trzeba powtarzać przy każdych wpłatach. Jeśli na początku nie ma całej zapłaty trzeba na koniec wystawić fakturę końcową określaną jako rozliczeniową. Wtedy przy ostatnim dokumencie trzeba zmniejszyć wartość towarów o tą kwotę, którą już się otrzymało. Zaliczkowa faktura powinna być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem części zapłaty i nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca. Nie ma dla obowiązku podatkowego znaczenia fakt, czy ta wpłata zostaje potwierdzona dokumentem. Przychody z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych Często pojawia się taka kwestia, że przed dokonaniem dostawy pojawia się kilka zapłat a to sprawia, że wystawia się kilka faktur zaliczkowych. W kolejnych nie trzeba już dawać informacji o fakturach już wcześniej wystawionych. Jeśli wszystkie zaliczki będą w stanie pokryć całość usługi trzeba między innymi pamiętać o tym, by w ostatniej fakturze zaliczkowej umieścić numery poprzednich dokumentów. Jeśli tak się stanie nie trzeba oczywiście wystawiać faktury końcowej. Średni kurs Jeśli otrzymuje się wpłatę w walucie obcej trzeba przygotować obowiązek przeliczenia na złotówki według kursu, który przygotowany jest przez NBP. Kurs należy ustalić oczywiście dopiero, gdy uzyska się już dochód z transakcji. Mogą się pojawiać również różnice pomiędzy kwotą zapłaconą a rzeczywistą kwotą przychodu przez różniący się kurs. Na całość składa się zaliczka oraz zapłata części pozostałej. Jeśli wystawia się fakturę zanim powstanie obowiązek podatkowy ważna będzie zasada związana z tym, że trzeba przeliczyć złote według kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym będzie wystawiona faktura. Jeśli chodzi o ustawy podatkowe to dokonanie wpłaty zaliczki na poczet dostawy towaru nie będzie pozwalało na to, by umieszczać taki wydatek w kosztach podatkowych. Dopiero wydatek, który określa się jako definitywny może stać się kosztem uzyskania przychodu. Zaliczka nie ma definitywnego charakteru i może zostać zwrócona wpłacającemu.

Różnice W ustawie o CIT i PIT dostajemy informacje jak ustalać różnice kursowe. Mogą one powstawać gdy będzie wartość poniesionego kosztu w walucie obcej a potem przeliczonej na złote według kursu przez NBP.

- wyższa od kosztu w dniu zapłaty przeliczona według zastosowanego kursu z tego dnia. Będą się pojawiać różnice kursowe, które zwiększą przychody.

- niższa od kosztu w dniu zapłaty liczona według zastosowanego kursu

- pojawiają się różnice kursowe ujemne.

W ramach metody podatkowej różnice kursowe ustala się od kwoty netto. Różnice, które odnoszą się do kwoty VAT dodatkowo obejmowane są podatkowo. Odwrotne obciążenie w księgach rachunkowych Wartość kosztów wyrażonych w walucie obcej przelicza się na złote w ramach kursu NBP średniego z dnia, który poprzedza dzień wystawienia faktury. W momencie, gdy otrzymuje się fakturę koszt przeliczenia nie jest znany dlatego można wybrać kurs, który był z dnia poprzedzającego a potem dokonać korygowani wyceny przyjmując kurs końcowy i realizując odpowiednią rzeczywiście sprawdzoną wycenę.